LokalTapiola Räntefonder - Långränta ESG  

LokalTapiola Långränta ESG

Placeringsfonden LokalTapiola Långränta ESG är en långräntefond som förvaltas aktivt. Fonden placerar huvudsakligen i euronoterade ränteobjekt med bra kreditbetyg i Europa och i OECD-länder. Placeringsobjekten utgörs huvudsakligen av obligationer emitterade av stater, kommuner och andra offentliga samfund samt obligationer med säkerhet.

Fondens mål är att vid sidan av de övriga egenskaperna främja de egenskaper som hänför sig till miljön och samhället. I fondens placeringsbeslut beaktas hållbarhetsfaktorer (ESG) som påverkar placeringsobjekten, hållbarhetsrisker som kan påverka placeringarnas värde samt de huvudsakliga negativa hållbarhetskonsekvenserna som verksamheten av placeringsobjekt orsakar i enlighet med LokalTapiola Kapitalförvaltnings principer för hållbar placering.

Mera information om fonden I LokalTapiolas nättjänst.

Fondens arvoden
Förvaltningsavgift: 0,45 % per år, debiteras av fonden.

Av fonden debiteras även andra löpande kostnader. De löpande kostnaderna rapporteras i publikationerna.


Instruktioner för teckning och inlösning

En fondteckning görs genom att betala teckningssumman till fondens konto. Minimisumman är 10 € per teckning.

Fondens bankkonton är:

NordeaNDEAFIHH FI19 1805 3000 0151 06
OPOKOYFIHHFI34 5000 0120 3324 80

Vid betalningen ska man använda den kundspecifika teckningsreferensen, som finns i övre högra hörnet av kundinformationsblanketten samt i Min portfölj-tjänsten under "Kunduppgifter".

Om en teckningsbetalning har mottagits på fondens konto på en finländsk bankdag senaste kl. 15, bekräftas teckningen till samma dags värde.

Om en inlösningsorder har mottagits av fondbolaget på en finländsk bankdag senaste kl. 15, bekräftas inlösningen till samma dags värde förutsatt att fonden har likvida medel som täcker inlösningen.

Information om egenskaper som hänför sig till miljön och samhället

Fonden främjar med sina alla värdepappersplaceringar egenskaper i anslutning till miljö, god bolagsstyrning och socialt ansvar genom att inkludera en bedömning av hållbarhetsfaktorer i placeringsval, genom att i sina placeringar betona emittenter med bättre hållbarhetsklassificering samt genom att placera i s.k. gröna, social- och sustainability-lån. Även om fonden främjar egenskaper som hänför sig till miljön har den inte åtagit sig att göra hållbara investeringar eller investeringar i miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet som uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2019/2088) och har således inte som mål att en viss minimiandel av dess investeringar ska vara sådana investeringar.

Som en del av hållbarhetsanalysen av ett investeringsobjekt identifierar LokalTapiola Kapitalförvaltning varje placeringsobjekts väsentliga hållbarhetsrisker, sannolikheterna för att de realiseras och omfattningen av konsekvenserna. Över emittenter som anses vara intressanta ur investeringssynpunkt görs en hållbarhetsanalys samtidigt med en traditionell placeringsanalys. LokalTapiola Kapitalförvaltning bedömer hållbarhetsrisker, deras sannolikhet och omfattning av konsekvenserna kontinuerligt som en del av placeringsprocessen och uppföljningen av placeringsobjekten och -portföljerna. Baserat på bedömningen kan en placering göras, den kan ökas/minskas eller överges och/eller olika metoder kan användas för att hantera hållbarhetsriskerna. De hållbarhetsrisker som bedöms vara de mest betydande med tanke på utvecklingen av värdet på Fondens placeringar är korruption och funktionsstörningar hos institutionella strukturer. Riskerna hanteras genom omsorgsfulla analyser och val av placeringsobjekt samt genom en hållbarhetsanalys av emittenterna. Därför är deras inverkan på Fondens avkastning begränsad.

Följande begränsningar vad gäller miljö, god bolagsstyrning och socialt ansvar är bindande för placeringsbesluten:

 • Vid sidan av en traditionell placeringsanalys görs en hållbarhetsanalys av placeringsobjekten, och analysens resultat på-verkar positionen i Fonden
 • Fonden placerar inte i emittenter som erhållit det lägsta hållbarhetsvitsordet

LokalTapiola Kapitalförvaltning strävar efter att påverka placeringsobjekten i Fondens namn genom möten med företrädare för emittenterna och genom att påverka beslutsfattarna tillsammans med andra placerare. Genom beaktande av hållbarheten och aktiv placering stöds uppnåendet av Fondens långsiktiga mål gällande placeringsavkastning.

Genom begränsningarna ovan och en analys av uppnåendet av god bolagsstyrning hos emittenterna strävar vi efter att säker-ställa att emittenterna som utgör placeringsobjekt iakttar god bolagsstyrning.

Förverkligandet av egenskaper i anknytning till miljön och samhället som fonden främjar mäts bland annat med följande mätare:

 • Fondens MSCI ESG -klassificering
 • Fondens Morningstar -klassificering för ansvarsfullhet
 • Andelen s.k. gröna, social- och sustainability-obligationer av Fondens placeringar
 • Fördelningen av hållbarhetsklassificeringarna för Fondens placeringsobjekt

Genomförandet av fondens egenskaper som hänför sig till miljön eller samhället beskrivs i fondens hållbarhetsöversikt som publiceras på LokalTapiolas webbplats.

Mer information om de metoder som används för att bedöma fondens miljö- eller samhällsrelaterade egenskaper finns på LokalTapiolas webbplats under denna länk.


Värdeutveckling 23.09.2022:
Tillväxt (A) Avkastning (B) 1 dag 1 mån 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
16,757 € 13,426 € -0,58 % -4,37 % -17,45 % -18,21 % -9,93 % 0,75 % 31,98 % 52,24 %
Period:
 • 1 mån
 • 1 år
 • 3 år
 • 5 år
 • 10 år
 • max

 

Jämför med andra fonder i fondvärdestabellen