Passiva aktiefonder - Europa  

Europa indexfond

Fonder placerar på aktiemarknader i Europa. Dess mål är att ge placerarna en avkastning som möjligast väl motsvarar Dow Jones Sustainability Index Europe-aktieindexets avkastning. Indexet följs huvudsakligen genom att placera direkt i de aktier som indexet innehåller. Fondens mål är också att främja egenskaper som hänför sig till miljön och samhället.

Fondens arvoden
Förvaltningsavgift: 0,44 % per år, debiteras av fonden.

Av fonden debiteras även andra löpande kostnader, såsom avgifter för förvaringen och förvaringsinstitutet. De löpande kostnaderna rapporteras bl.a. i nyckeltalen och publikationerna.


Handelsersättning (betalas in i fonden):
- Vid teckning: 0,1 %  
- Vid inlösning: 0,1 % om placeringstiden ≥ 180 dagar
0,5 % om placeringstiden < 180 dagar
Instruktioner för teckning och inlösning

En fondteckning görs genom att betala teckningssumman till fondens konto. Minimisumman är 10 € per teckning.

Europa Indexfonds bankkonton är:

NordeaNDEAFIHH FI88 1200 3000 0082 01
OPOKOYFIHHFI70 5000 0120 2827 50

Vid betalningen ska man använda den kundspecifika teckningsreferensen, som finns i övre högra hörnet av kundinformationsblanketten samt i Min portfölj-tjänsten under ”Kunduppgifter”.

Om en teckningsbetalning har mottagits på fondens konto på en finländsk bankdag senaste kl. 11, bekräftas teckningen till samma dags värde.

Om en inlösningsorder har mottagits av fondbolaget på en finländsk bankdag senaste kl. 11, bekräftas inlösningen till samma dags värde förutsatt att fonden har likvida medel som täcker inlösningen.

Information om egenskaper som hänför sig till miljön och samhället

Fonden främjar egenskaper som hänför sig till miljön och samhället genom att följa aktieindexet Dow Jones Sustainability Europe Index. Eftersom fonden strävar efter att replikera sitt jämförelseindex i enlighet med sina stadgar, realiseras det aktuella indexets egenskaper i fondens placeringar. Indexet produceras av S&P Global, som väljer ut företagen som ingår i indexet på grundval av de egenskaper som hos placeringsobjekten hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning (ESG).

Inom olika branscher väljs de företag ut till indexet som enligt S&P Global ESG-klassificeringen har den bästa ESG-klassificeringen. Klassificeringen fastställs för varje placeringsobjekt utifrån en Global Corporate Sustainability-bedömning. Placeringsobjekten som slutligen väljs är företag som inom sin bransch i genomsnitt presterar bättre när det gäller egenskaper som hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning. Utvärderingen görs en gång om året. Mer information om bedömningen finns på S&P Globals webbplats.

S&P bedömer också kontinuerligt placeringsobjekten i indexet utifrån hållbarhetsrisker relaterade till miljön, samhället och god bolagsstyrning. Vid betydande kränkningar, såsom kränkningar av de mänskliga rättigheterna och orsakande av miljökatastrofer, kan ett placeringsobjekt avlägsnas från indexet.

Egenskaper som hänför sig till miljön och samhället bedöms genom ESG-klassificeringar. Med avseende på de egenskaper som hänför sig till miljön rapporteras för fondens jämförelseindex dessutom siffror som indexproducenten beräknar för placeringsobjektens koldioxidutsläpp. Siffrorna jämförs också med det övergripande indexet för respektive målmarknad, i vilket valet av placeringsobjekt inte beaktar faktorer som hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning. Läs mer om S&P:s beräkningsmetoder (pdf).

Även om fonden främjar egenskaper som hänför sig till miljön har den inte åtagit sig att göra hållbara investeringar eller investeringar i miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet som uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2019/2088) och har således inte som mål att en viss minimiandel av dess investeringar ska vara sådana investeringar. Principen ”ingen betydande skada” tillämpas endast på de placeringar som ingår i en investeringsprodukt och som beaktar EU:s kriterier för miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet. För andelen andra placeringar som ingår i denna investeringsprodukt tas inte hänsyn till EU:s kriterier för miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet.


Värdeutveckling 23.09.2022:
Tillväxt (A) Avkastning (B) 1 dag 1 mån 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
3,396 € 1,391 € -2,41 % -8,41 % -12,41 % 3,91 % 17,20 % 83,88 % 52,01 % 175,43 %
Period:
  • 1 mån
  • 1 år
  • 3 år
  • 5 år
  • 10 år
  • max

 

Jämför med andra fonder i fondvärdestabellen