LokalTapiola Räntefonder - Hållbar Påverkan Ränta  

LokalTapiola Hållbar Påverkan Ränta

Placeringsfonden LokalTapiola Hållbar Påverkan Ränta är en långräntefond som förvaltas aktivt. Fonden placerar huvudsakligen i ränteobjekt med bra kreditbetyg i Europa och i OECD-länder. Placeringsobjekten är i huvudsak företags och bankers obligationer. Placeringarna görs i objekt som förväntas ha en positiv inverkan på att dämpa klimatförändringen eller att FN:s mål för hållbar utveckling uppnås.

I Fondens placeringsbeslut beaktas faktorer som hänför sig till miljön, socialt ansvar och god förvaltning (ESG) i enlighet med LokalTapiola Kapitalförvaltnings principer för hållbar placering.

Mera information om fonden I LokalTapiolas nättjänst.

Fondens arvoden
Förvaltningsavgift: 0,70 % per år, debiteras av fonden.

Av fonden debiteras även andra löpande kostnader. De löpande kostnaderna rapporteras i publikationerna.


Instruktioner för teckning och inlösning

En fondteckning görs genom att betala teckningssumman till fondens konto. Minimisumman är 10 € per teckning.

Fondens bankkonton är:

NordeaNDEAFIHH FI75 1805 3000 0199 18
OPOKOYFIHHFI46 5000 0120 4490 52

Vid betalningen ska man använda den kundspecifika teckningsreferensen, som finns i övre högra hörnet av kundinformationsblanketten samt i Min portfölj-tjänsten under "Kunduppgifter".

Om en teckningsbetalning har mottagits på fondens konto på en finländsk bankdag senaste kl. 15, bekräftas teckningen till samma dags värde.

Om en inlösningsorder har mottagits av fondbolaget på en finländsk bankdag senaste kl. 15, bekräftas inlösningen till samma dags värde förutsatt att fonden har likvida medel som täcker inlösningen.

Information om hållbarhet

Fondens Hållbar Påverkan Ränta mål är att göra hållbara placeringar genom att placera i skuldebrev som beräknas ha en positiv inverkan på dämpandet av klimatförändringen eller uppnåendet av målen inom hållbar utveckling eller i skuldebrev som emitterats av företag vars verksamhet enligt vår bedömning har en positiv inverkan på klimatförändringen eller hållbar utveckling och som inte förväntas orsaka betydlig skada för faktorer som hänför sig till miljö, socialt ansvar och god bolagsstyrning (ESG). Fonden placerar endast i placeringsobjekt som bedöms iaktta god bolagsstyrning. Fonden inkluderar en bedömning av hållbarhetsfaktorer i placeringsvalen, påverkar bolagens verksamhet, utesluter vissa bolag från placeringsuniversum och placerar inom koldioxidintensiva branscher endast i de bästa bolagen vad gäller koldioxidavtrycket.

På grund av ofullständig reglering och begränsad tillgång till data är fondens mål inte att göra en viss minimiandel hållbara investeringar i den mening som avses i taxonomiförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar).

Som en del av hållbarhetsanalysen av ett investeringsobjekt identifierar LokalTapiola Kapitalförvaltning varje placeringsobjekts väsentliga hållbarhetsrisker, sannolikheterna för att de realiseras och omfattningen av konsekvenserna. Över företag som anses vara intressanta ur investeringssynpunkt görs en hållbarhetsanalys samtidigt med en traditionell företagsanalys. LokalTapiola Kapitalförvaltning bedömer hållbarhetsrisker, deras sannolikhet och omfattning av konsekvenserna kontinuerligt som en del av placeringsprocessen och uppföljningen av placeringsobjekten och -portföljerna. Baserat på bedömningen kan en placering göras, den kan ökas/minskas eller överges och/eller olika metoder kan användas för att hantera hållbarhetsriskerna. Den hållbarhetsrisk som bedöms vara den mest betydande med tanke på utvecklingen av värdet på Fondens placeringar är övergångsriskerna som anknyter till klimatförändringen. Risken hanteras genom att begränsa investeringar i kritiska branscher och genom att rikta placeringarna till gröna företagsobligationer samt i företag som skapar lösningar för att dämpa klimatförändringen. Riskens inverkan på Fondens avkastning bedöms därför vara begränsad.

Följande begränsningar vad gäller miljö, god bolagsstyrning och socialt ansvar är bindande för placeringsbesluten:

 • Fonden investerar i gröna obligationer och i företag som utifrån LokalTapiola Kapitalförvaltnings hållbarhetsanalys bedöms ha en positiv inverkan på dämpandet av klimatförändringen eller på uppnåendet av målen för hållbara utveckling.
 • Fonden placerar inte i bolag som har brutit mot de internationella allmänt godkända normerna gällande mänskliga rättig-heter, arbetskraft, miljö eller korruption.
 • Fonden placerar inte i bolag som tillverkar kontroversiella vapen eller därtill avsedda komponenter.
 • Fonden placerar inte i bolag där över 5 procent av omsättningen härstammar från produkter och tjänster i anslutning till vuxenunderhållning, tillverkning av traditionella vapen, tillverkning av tobaksprodukter eller hasardspel.
 • Fonden placerar inte i företag vars huvudsakliga förtjänst kommer från snabblån som erbjuds till konsumenter.
 • Fonden placerar inte i bolag som fått den lägsta externa ESG-klassificeringen och som inte har presenterat en plan med tydliga åtgärder för att förbättra verksamheten.
 • Fonden placerar inte i företag där över 25 procent av omsättningen kommer från brunkol, stenkol eller torv som används i produktion av energi, eller i företag där över 25 procent av energiproduktionen baserar sig på brunkol, stenkol eller torv.
 • Inom koldioxidintensiva branscher placerar Fonden i företag som har de lägsta koldioxidavtrycken och i företag som anses ha potential till avsevärd förbättring.
 • Bolagets kolintensitet kan begränsa placeringens vikt i Fonden.

Genom begränsningarna ovan och den företagsspecifika analysen av uppnåendet av god bolagsstyrning strävar vi efter att säkerställa att företagen som utgör placeringsobjekt iakttar god bolagsstyrning. Genom noggrann analys av obligationerna och beaktande av deras huvudsakliga negativa hållbarhetskonsekvenser vill vi säkerställa att de medel som samlats in används för projekt som dämpar klimatförändringen eller främjar andra hållbarhetsmål (t.ex. förbättrad energieffektivitet och förbättrad hantering av material och avloppsvatten, hållbar vattenanvändning) och inte orsakar betydande skada för andra miljömål.

LokalTapiola Kapitalförvaltning strävar efter att påverka placeringsobjekten i Fondens namn genom möten med företagsled-ningen och genom att påverka företagen och beslutsfattarna tillsammans med andra placerare. Genom att sträva efter hållbara placeringar och placera aktivt stöds uppnåendet av Fondens långsiktiga mål gällande placeringsavkastning.

Rapporteringen om hur målet att placera hållbart uppnås sker bland annat på följande sätt:

 • Fondens mål att investera i obligationer som har en positiv inverkan på klimatförändringen eller målen för hållbar utveckling mäts genom fördelningen av Fondens investeringar enligt obligationstyp (s.k. gröna, sociala och sustainability-obligationer)
 • Man strävar efter att mäta Fondens mål – positiv inverkan på klimatförändringen eller målen för hållbar utveckling – bland annat genom en indelning av Fondens placeringar i hållbarhetsteman (såsom energieffektivitet, förnybar energi) som påverkas genom placeringarna, och genom att rapportera om den förväntade effekten av projekt som finansieras genom obligationsplaceringarna.
 • Uppnåendet av god bolagsstyrning mäts genom en fördelning av Fondens placeringar enligt efterlevnaden av FN:s Global Compact -principer, styrelsemedlemmars oberoende och könsfördelning hos Fondens investeringsobjekt, Fondens MSCI ESG -klassificering och fondens E-, S- och G-vitsord
 • Fondens investeringsobjekt orsakar inte betydande skada på andra faktorer relaterade till miljö, samhälle eller socialt ansvar, vilket mäts med E- och S-controversy -indikatorer för fondens placeringsobjekt och genom att rapportera om fondens huvudsakliga negativa hållbarhetskonsekvenser

I Fondens placeringsbeslut beaktas till tillämpliga delar och beroende på tillgänglig information de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbar utveckling.

Förverkligandet av egenskaper i anknytning till miljön och samhället som fonden främjar mäts bland annat med följande mätare:

 • Fondens MSCI ESG-klassificering,
 • Fondens E-, S- och G-vitsord, fondens Morningstar-ESG-klassificering,
 • Fördelningen av MSCI ESG-klassificeringen av fondens placeringsobjekt,
 • Fördelningen av hållbarhetsklassificeringen av fondens placeringsobjekt,
 • Iakttagandet av FN:s Global Compact-principer för fondens placeringsobjekt, oavhängighets- och könsfördelningen bland medlemmarna i styrelserna för fondens placeringsobjekt,
 • Fondens koldioxidavtryck.

Uppnåendet av fondens mål för hållbara investeringar beskrivs i fondens hållbarhetsöversikt, som publiceras på LokalTapiolas webbplats.

Mer information om de metoder som används för att bedöma fondens miljö- eller samhällsrelaterade egenskaper finns på LokalTapiolas webbplats under denna länk.


Värdeutveckling 23.09.2022:
Tillväxt (A) Avkastning (B) 1 dag 1 mån 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
9,063 € 8,567 € -0,41 % -2,91 % -15,31 % -12,53 % - - - -
Period:
 • 1 mån
 • 1 år
 • 3 år
 • 5 år
 • 10 år
 • max

 

Jämför med andra fonder i fondvärdestabellen