Passiva aktiefonder - Finland  

Finland indexfond

Fonden placerar på aktiemarknaden i Finland. Dess mål är att ge placerarna en avkastning som möjligast väl motsvarar OMX Finland Sustainability-aktieindexets avkastning. Indexet följs huvudsakligen genom att placera direkt i de aktier som indexet innehåller. Fondens mål är också att främja egenskaper som hänför sig till miljön och samhället.

Fondens arvoden
Förvaltningsavgift: 0,45 % per år, debiteras av fonden.

Av fonden debiteras även andra löpande kostnader, såsom avgifter för förvaringen och förvaringsinstitutet. De löpande kostnaderna rapporteras bl.a. i nyckeltalen och publikationerna.


Handelsersättning (betalas in i fonden):
- Vid teckning: 0,1 %  
- Vid inlösning: 0,1 % om placeringstiden ≥ 180 dagar
0,5 % om placeringstiden < 180 dagar
Instruktioner för teckning och inlösning

En fondteckning görs genom att betala teckningssumman till fondens konto. Minimisumman är 10 € per teckning.

Finland Indexfonds bankkonton är:

NordeaNDEAFIHH FI27 1200 3000 0068 74
OPOKOYFIHHFI37 5000 0120 2828 59

Vid betalningen ska man använda den kundspecifika teckningsreferensen, som finns i övre högra hörnet av kundinformationsblanketten samt i Min portfölj-tjänsten under ”Kunduppgifter”.

Om en teckningsbetalning har mottagits på fondens konto på en finländsk bankdag senaste kl. 11, bekräftas teckningen till samma dags värde.

Om en inlösningsorder har mottagits av fondbolaget på en finländsk bankdag senaste kl. 11, bekräftas inlösningen till samma dags värde förutsatt att fonden har likvida medel som täcker inlösningen.

Information om egenskaper som hänför sig till miljön och samhället

Fonden främjar egenskaper som hänför sig till miljön och samhället genom att följa aktieindexet Dow Jones Sustainability Finland Cap GI™. Eftersom fonden strävar efter att replikera sitt jämförelseindex i enlighet med sina stadgar, realiseras det aktuella indexets egenskaper i fondens placeringar.

Indexet produceras av Nasdaq, som väljer ut företagen som ingår i indexet på grundval av de egenskaper som hos placeringsobjekten hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning (ESG). ISS ESG Corporate Rating producerar en bedömning över hur egenskaperna som hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning realiseras. Egenskaperna bedöms branschvis och till indexet väljs de bästa företagen inom branscherna. Det finns mer information om ISS ESG Corporate Rating-metodologin (pdf).

Även om fonden främjar egenskaper som hänför sig till miljön har den inte åtagit sig att göra hållbara investeringar eller investeringar i miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet som uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2019/2088) och har således inte som mål att en viss minimiandel av dess investeringar ska vara sådana investeringar. Principen ”ingen betydande skada” tillämpas endast på de placeringar som ingår i en investeringsprodukt och som beaktar EU:s kriterier för miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet. För andelen andra placeringar som ingår i denna investeringsprodukt tas inte hänsyn till EU:s kriterier för miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet.


Värdeutveckling 23.09.2022:
Tillväxt (A) Avkastning (B) 1 dag 1 mån 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
10,244 € 4,036 € -2,96 % -8,34 % -17,10 % 19,98 % 30,17 % 190,89 % 112,80 % 577,51 %
Period:
  • 1 mån
  • 1 år
  • 3 år
  • 5 år
  • 10 år
  • max

 

Jämför med andra fonder i fondvärdestabellen