LokalTapiola Blandfonder - 2035 ESG  

LokalTapiola 2035 ESG

Placeringsfonden LokalTapiola 2035 ESG är en blandfond som förvaltas aktivt. Den placerar globalt på både ränte- och aktiemarknaderna via olika fonder. Fonderna som utgör placeringsobjekt kan vara aktivt förvaltade eller simulera index. Till en början har fonden en stor andel av placeringarna i aktier för att öka möjligheterna till en hög avkastning fram till målåret 2035. När målåret närmar sig minskas fondens risknivå genom att minska andelen placeringar i aktier och efter målåret är fonden en räntefond.

Fondens mål är att vid sidan av de övriga egenskaperna främja de egenskaper som hänför sig till miljön och samhället. I fondens placeringsbeslut beaktas hållbarhetsfaktorer (ESG) som påverkar placeringsobjekten, hållbarhetsrisker som kan påverka placeringarnas värde samt de huvudsakliga negativa hållbarhetskonsekvenserna som verksamheten av placeringsobjekt orsakar i enlighet med LokalTapiola Kapitalförvaltnings principer för hållbar placering.

Mera information om fonden I LokalTapiolas nättjänst.

Fondens arvoden
Förvaltningsavgift: 0,75 % per år, debiteras av fonden.

Av fonden debiteras även andra löpande kostnader. De löpande kostnaderna rapporteras i publikationerna.


Instruktioner för teckning och inlösning

En fondteckning görs genom att betala teckningssumman till fondens konto. Minimisumman är 10 € per teckning.

Fondens bankkonton är:

NordeaNDEAFIHH FI32 1805 3000 0151 63
OPOKOYFIHHFI88 5000 0120 3323 81

Vid betalningen ska man använda den kundspecifika teckningsreferensen, som finns i övre högra hörnet av kundinformationsblanketten samt i Min portfölj-tjänsten under "Kunduppgifter".

Om en teckningsbetalning har mottagits på fondens konto på en finländsk bankdag senaste kl. 15, bekräftas teckningen till samma dags värde.

Om en inlösningsorder har mottagits av fondbolaget på en finländsk bankdag senaste kl. 15, bekräftas inlösningen till samma dags värde förutsatt att fonden har likvida medel som täcker inlösningen.

Information om egenskaper som hänför sig till miljön och samhället

Med sina val av underliggande fonder främjar Fonden 2035 ESG egenskaper som hänför sig till miljön och samhället genom att placera i fonder som främjar hållbarhetsegenskaper (EU:s förordning [2019/2088, artikel 8] om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn) eller investerar hållbart (EU:s förordning [2019/2088, artikel 9] om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn) samt genom att på basis av hållbarhet bedöma och klassificera fondpartner i vilkas produkter Fonden placerar. Även om fonden främjar egenskaper som hänför sig till miljön har den inte åtagit sig att göra hållbara investeringar eller investeringar i miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet som uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2019/2088) och har således inte som mål att en viss minimiandel av dess investeringar ska vara sådana investeringar.

Enligt LokalTapiola Kapitalförvaltnings bedömning anknyter Fondens hållbarhetsrisker till de placeringsobjekt som fondpartnern valt, och de påverkar Fonden via fondpartnerns val av placeringsobjekt. Genom att i placeringsverksamheten välja fondpartner som beaktar hållbarhetsriskerna begränsar LokalTapiola Kapitalförvaltning riskernas inverkan på avkastningen. Därför är riskernas inverkan på avkastningen från de placeringarna som Fondens underliggande fonder gör begränsad.

Följande avgränsningar som rör hållbarhet är bindande för placeringsbesluten:

 • Fonden placerar i huvudsak i mottagarfonder som främjar hållbarhetsegenskaper (art. 8) eller investerar hållbart (art. 9). I tillägg till dessa kan Fonden investera även i andra mottagarfonder av likviditets-, risk- eller kostnadshanteringsskäl om det inte finns någon lämplig fond som främjar hållbarhetsegenskaper eller placerar hållbart, eller om det in den aktuella tillgångsklassen eller marknadsområdet inte finns fonder som främjar hållbarhetsegenskaper eller placerar hållbart.
 • Fonden placerar endast i sådana aktörers fonder som undertecknat FN:s principer om ansvarsfull investering LokalTapiola Kapitalförvaltning strävar efter att påverka förvaltningsbolagen eller kapitalförvaltarna för de fonder som är placeringsobjekt vid regelbundna möten där man även diskuterar om hur hållbarheten förverkligas, samt genom att kräva att hållbarhetsfaktorerna rapporteras med avseende på de underliggande fonder som används.

Genom begränsningarna ovan och noggrann uppföljning av fondens förvaltningsbolag eller kapitalförvaltare strävar man efter att säkerställa att de företag som är placeringsobjekt för de underliggande fonderna iakttar god bolagsstyrning.

Förverkligandet av egenskaper i anknytning till miljön och samhället som fonden främjar mäts bland annat med följande mätare:

 • Andelen placeringsobjekt som främjar hållbarhetsegenskaper (EU:s förordning (2019/2088, artikel 8) om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn) och investerar hållbart (artikel 9)
 • Fondpartners förbindelse att följa FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI)
 • Fördelning av fondpartners PRI-vitsord (PRI strategy and Governance -vitsord)
 • Fördelning av fondpartners hållbarhetsvitsord
 • Fondens MSCI ESG -klassificering

I Fondens placeringsbeslut beaktas de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer till tillämpliga delar och med hänsyn till den information som finns tillgänglig om de underliggande fonderna.

Genomförandet av fondens egenskaper som hänför sig till miljön eller samhället beskrivs i fondens hållbarhetsöversikt som publiceras på LokalTapiolas webbplats.

Mer information om de metoder som används för att bedöma fondens miljö- eller samhällsrelaterade egenskaper finns på LokalTapiolas webbplats under denna länk.


Värdeutveckling 23.09.2022:
Tillväxt (A) Avkastning (B) 1 dag 1 mån 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
28,879 € 0,000 € -0,76 % -6,90 % -12,14 % 10,77 % 23,81 % 93,29 % 94,14 % -
Period:
 • 1 mån
 • 1 år
 • 3 år
 • 5 år
 • 10 år
 • max

 

Jämför med andra fonder i fondvärdestabellen